پایگاههای اطلاعاتی رایانه ای

پایگاههای اطلاعاتی رایانه ای

پایگاههای اطلاعاتی رایانه ای

مقاله در مورد پایگاههای اطلاعاتی رایانه ای

بخش اول: پايگاههاي اطلاعاتي

توليد و محصول نهايي هر سيستم اطلاعاتي يك گزارش مديريت است، و يا

اطلاعاتي است كه براي يك هدف خاص برنامه ريزي يا تصميم گيري مورد نياز مي باشد

و يا اجراي عملي است ك ه در سازمان صورت م ي گيرد . اطلاعات بايد از داده هايي

استخراج شود كه حاصل عمليات مختلفي است كه در حال حاضر در سازمان اتفاق مي افتد، و نيز عملياتي كه در گذشته اتفاق افتاده است . اطلاعاتي كه به مرور زمان انباشته

مي شوند بايد در تعداد فايل به گونه اي سازماندهي ش وند تا بتوان در صورت لزوم آنها را

بازيابي و پردازش نمود.

به عنوان مثال در سيستم اطلاعاتي كه سوابق پرسنلي معلمين مدرسه را نگهداري

مي كند، اطلاعاتي كه در مورد هر معلم نياز داريم عبارتند از: نام معلم، تاريخ تولد،

وضعيت تاهل، سوابق تحصيلي، موضوع تدريس، نوع استخدام و غيره. يك مركز

٥٠ معلم در استخدام خود دارد، بايد / آموزشي يا آموزش و پرورش يك استان كه ٠٠٠

همه اطلاعات فوق را در مورد هر معلم داشته باشد تا هرچندگاه به آنها مراجعه نموده،

در مورد انتقال، افزايش حقوق، ارتقاء بازنشستگي و مسائل ديگر معلمين خود اقدامات

لازم را به عمل آورد.

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات :75