انحصار كامل يا بازارهاي قيمت گذار با موانع ورود بالا

انحصار كامل يا بازارهاي قيمت گذار با موانع ورود بالا

انحصار كامل يا بازارهاي قيمت گذار با موانع ورود بالا

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، انحصار كامل يا بازارهاي قيمت گذار با موانع ورود بالا

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

انحصار به بازاري گفته مي شود که:
موانع ورود بالا هستند
يک فروشنده محصول کاملاً معيني توليد ميكند که جانشين مناسبي براي آن وجود ندارد.
اما بازارهاي اندکي وجود دارند که تک فروشنده اي هستند.
درک نظريه انحصار به ما کمک مي کند تا بازارهاي با چند فروشنده را نيز درک نمائيم.
قيمت و توليد در حالت انحصار
چون نقطه يک توليد کننده انحصاري در بازار وجود دارد، منحني تقاضاي بازار همان منحني تقاضاي بازار همان منحني تقاضاي انحصارگر است.
براي حداکثر کردن سود، انحصارگر توليد خود را تا جايي افزايش مي دهد که درآمد نهايي دقيقاً برابر با هزينه نهايي شود.
انحصارگر، قيمت را بر روي منحني تقاضا متناسب با آن مقدار توليد از مصرف کننده مي گيرد ...