حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

 1-2 مديريت حسابداري استراتژيك

عمده نقش‌هاي هنجاري بر SMA عناويني براي اصول SMA مثل حسابداري رقيب و ثبت وضعيت رقابتي بودند مديريت هزينه استراتژيك سرمايه گذاري استراتژيك و توسعه حسابداري معاصر با عنصر استراتژيك بصورت هزينه مبتني بر فعاليت و كارت نشان متوازن بودند .
يافته‌هاي ديك وود نشان مي دهد كه كاربرد حسابداري بطور ادواري با محيط بيروني عملكردهاي شركت از جمله اطلاعاتي در باب برنامه‌ها و عملكرد رقيب سرو كار دارد . رد در نيوزيلند بر قضيه‌اي تاكيد دارد تا فنون SMA را در ارقام حسابداري معين و بوسيله مديران حسابداري تعيين شدند .
ويكسون يافته‌هاي مشابهي در قضيه مطالبه بريتانيا دارد